Algemene voorwaarden van Innerpeace Yoga en Innerpeace (handelsnaam van Innerpeace Yoga). Hetgeen hierna staat tav Innerpeace Yoga is ook van toepassing op haar handelsnaam Innerpeace.

Deelname aan één van de (yoga)lessen, trainingen of workshops betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Innerpeace Yoga dan wel door het deelname aan een (yoga)les, (Mindfulness) training of workshop.

Innerpeace Yoga verplicht zich de te geven (yoga)lessen, (Mindfulness) trainingen en workshops naar eigen inzicht en vermogen uit te voeren.

Eigen risico en aansprakelijkheid.

Deelname geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
Innerpeace Yoga en/of de docent is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de (yoga)les, training of workshop of voor de schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

Door deelname aan een (yoga)les, (Mindfulness) training of workshop bij dan wel aangeboden door Innerpeace Yoga, aanvaardt de deelnemer risico op blessures. De deelnemer kan het volgende doen om het risico’s om een blessure te verkleinen:

Consulteer een arts voordat je gaat deelnemen, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de yogales, training of workshop begint.

Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent.

Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.

Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Je bent verplicht voor aanvang van de les, training of workshop je fysieke en/of mentale klachten aan de docente te melden.

Annulering door Innerpeace Yoga.

Innerpeace Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de (yoga)les, training of workshop en/of leslocatie te wijzigen.

Innerpeace Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de (yoga)les, training of workshop te annuleren.

Les- training- en workshopbedrag.

Innerpeace Yoga bepaalt het bedrag voor deelname aan een (yoga)les, training of workshop. De betreffende bedragen worden op de website van Innerpeace Yoga gepubliceerd. De op de website genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Betaling les-, training- en workshopbedrag.

De deelnemer dient het verschuldigde bedrag voor een (yoga) les, training of workshop voorafgaand aan de (yoga)les, training of workshop te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan is er geen toegang tot de (yoga)les, training of workshop.

Uitsluiting.

Innerpeace Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een (yoga)les, training en/of workshop te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Innerpeace Yoga heeft het recht de toegang tot de (yoga)lessen, training en/of workshop, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

Wijzigingen.

Innerpeace Yoga behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden, les-, training, workshopbijdrage, lestijden, locatie en/of data te allen tijde te wijzigen.

U wordt via de website van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Toepasselijkheid en geschillen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Innerpeace Yoga betreffende deelname aan (yoga)lessen of houden van cursussen, trainingen, workshops en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Innerpeace Yoga.

Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Innerpeace Yoga behoudens hogere voorziening.

Aanvullende algemene voorwaarden.

Aanvullend op de algemene voorwaarden gelden de volgende algemene voorwaarden ten aanzien van (Mindfulness) trainingen en workshop zoals deze door Innerpeace Yoga worden aangeboden.

Onder herhalers wordt verstaan een deelnemer die een MBSR 8-weekse Mindfulness training volledig bij Innerpeace Yoga heeft gevolgd.  Deze deelname dient te worden aangetoond.

Het kan voorkomen dat een lesdag onverhoopt geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door ziekte van de docent. In dat geval zal je hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Voor de betreffende trainingsdag of workshopdag zal dan een vervangende dag worden bepaald. Bij langdurige ziekte van de docent zal het evenredige deel van het cursusgeld worden geretourneerd.

Na aanmelding wordt een bevestigingsbericht en factuur verzonden.

Het niet binnen de in de factuur genoemde termijn voldoen van de factuur kan leiden tot het vervallen van de gereserveerde deelnemersplaats.

Bij annulering door een deelnemer tot vier kalenderweken voor de eerste trainingsdag wordt een bedrag van € 25 als administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering door een deelnemer tot twee kalenderweken voor de eerste trainingsdag wordt de helft van het cursusbijdrage in rekening gebracht.

Bij annulering door een deelnemer binnen twee weken voor de eerste trainingsdag wordt 100% van het cursusbijdrage in rekening gebracht.

Als er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een (Mindfulness) trainingen of workshop kan deze worden geannuleerd. De bijdrage dat reeds is voldaan zal dan worden geretourneerd.

Een bewijs van deelname aan een MBSR 8-weekse Mindfulness training wordt verstrekt aan de deelnemer als de deelnemer minimaal 6 bijeenkomsten heeft bezocht, waaronder de eerste bijeenkomst.